საკლასო შეფასების კურსი ძირითადად გათვლილია მომავალ მასწავლებლებზე და მიზნად ისახავს მათთვის განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასების წარმოებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარებას.