სასწავლო კურსის მიზანია:

დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებს გამოუმუშავდეთ და ჰქონდეთ საგანმანათლებლო პროგრამისა (კურიკულუმის)  და სასწავლო კურსის, შექმნისათვის აუცილებელი ცოდნა და ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი/უნარები;