კურსი გათვალისწინებულია განათლების სკოლის სტუდენტებისთვის. კურსის დეტალური აღწერა იხილეთ არგუსში. 

This course introduces students with the theoretical frameworks of the sociology of higher education. Students will learn what are the major topics discussed by the sociologists of higher education and will explore each topic to gain the basic understanding of key problems and challenges.  Students will track the historical path of higher education, functions and outcomes of higher education and its development from its inception to this day.

კურსის მიზანია, რომ შევისწავლოთ განათლების დღევანდელი სისტემის სოციალური საფუძვლების კრიტიკული განხილვა. კურსის ფარგლებში განხილული იქნება განათლების ისტორიული, სოციალური, ფილოსოფიური საფუძვლები. შევეცდებით ვუპასუხოთ ფუნდამენტურ კითხვებს:

  • რა მიზნებს ემსახურება განათლების სისტემა?
  • როგორ ხდება განათლების მიზნების ფორმირება?
  • რა სოციალური სარგებელი აქვს განათლებას?
  • რა კავშირები არსებობს მიზნებს, მეთოდებსა და საშუალებებს შორის?

კურსის მიზანია, სტუდენტებს გააცნოს კვლევის დანიშნულება განათლებაში; მეცნიერული მეთოდის გაცნობა; კვლევის ანგარიშების გაგება და კრიტიკულად შეფასებას; საკვლევი საკითხის ჩამოყალიბება; კვლევის დაგეგმვა. კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ, სტუდენტები შეძლებენ: ინფორმაციის და ლიტერატურის მოძიებას; ლიტერატურის მიმოხილვა და საკვლევ თემასთან დაკავშირებას;ერთი და იგივე ინფორმაციის სხვადასხვა სახით წარმოდგენას (ცხრილების, გრაფიკების გააზრება/აგება). ჰიპოთეზის ჩამოყალიბებას, ცვლადების განსაზღვრას, ჰიპოთეზის ტესტირებას. ინფორმაციის განზოგადებას. კვლევის დაგეგმვას.

აქ განმარტებულია განათლების ადმინისტრირების პროგრამის ფარგლებში შესაქმნელი პორტფოლიოს მოთხოვნები. ასევე აქვე იპოვით მითითებებს, პორტფოლიოების ელექტრონული საიტის გამოყენების შესახებ.

განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის პრაქტიკის კურსი

კურსის ფარგლებში განხილული ცოდნის მართვის ეპისტემოლოგიური, საგანმანათლებლო და ტექნიკური საკითხები. შევეცდებით ვუპასუხოთ ფუნდამენტურ კითხვებს:

  • რა არის ცოდნა და რას მნიშვნელობა აქვს მას ორგანიზაციისთვის?
  • როგორ ხდება სწავლადი ორგანიზაციების ჩამოყალიბება?
  • რა საშუალებებით არის შესაძლებელი ორგანიზაციის ფარგლებში ცოდნის მართვა?