აკადემური წერის სამაგისტრო კურსის მიზანია, სტუდენტს განუვითაროს აღწერითი, არგუმენტირებული (დარწმუნებითი), ანალიტიკური და კრიტიკული წერის უნარები, მისთვის საინტერესო სამეცნიერო/აკადემიურ სფეროში არსებული სანდო და ვალიდური წყაროების/აკადემიური ნაშრომის/ების საფუძველზე.