სასწავლო კურსის მიზანია, სადოქტორო საფეხურისთვის შესაბამისი სიღრმისეული ანალიზის უნარის გამომუშავება ყველა აქტულაური თეორიული პარადიგმის შესახებ. კურსის მიზანია, მისცეს დოქტორანტებს კულტურულ ანთროპოლოგიაში ძირითადი თეორიების სიღრმისეული ცოდნა და გაურღმავოს დოქტორანტებს თეროიული ჩარჩოს მისადაგების უნარი. კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტს შეეძლება, დამოუკიდებლად დაგეგმოს და აწარმოოს კვლევა ჩართული დაკვირვების გამოყენებით, ზეპირად და წერილობით, უახლესი თეორიული მიღწევების გამოყენებით გაანალიზოს კულტურული ანთროპოლოგიის საკვანძო საკითხები და ჩამოაყალიბოს საკუთარი პოზიცია პრობლემურ საკითხებთან მიმართებაში დარგში მიღებული მეთოდების და ტერმინოლოგიის გამოყენებით. კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტი შეძლებს საკუთარი კვლევითი პროექტისთვის თეორიული პოზიციის შერჩევას.